Die AMPSDRAERS van die gemeente bestaan uit 'n korps van ouderlinge, diakens en leraars. Al die ampsdraers dien nie op die Gemeenteraad nie. Die bedieninge bepaal hulle eie leierskapstruktuur waarvolgens ampsdraers aangewys word, en dan word hierdie persone deur die Gemeenteraad verkies.


Die volgende persone dien as ouderlinge:

Lede van die Gemeenteraad.

Leierskap van die oorhoofse bedieninge.

Omsieners van die groeigroepe, pelgroepe en die kinderbediening se kleingroepe.

Voltydse geestelike werkers in diens van die gemeente.

Pastorale leraars.

Die volgende persone dien as diakens:

Leiers van die ondersteuningsdienste.

Leiers van die bedieninge in 'n ondersteunende hoedanigheid soos die bedieningskoördineerders, bedryfskoördineerder en finansiëlebestuurder.

Die korps van ampsdraers van die gemeente is dus groter as die Gemeenteraad. Die taak van die ampsdraers wat nie op die Gemeenteraad dien nie is in die eerste plek om leiding te gee in hulle onderskeie bedieninge en ondersteuningsdienste. Die omsieners het ook 'n belangrike taak om die groepleiers te versorg en toe te sien dat dit goed gaan met die groepe. Almal saam het dan ook die verantwoordelikheid om te help toesig hou oor die gemeente.

Kontak Ons

Tel: (012) 998 8801
Epos: info@luxmundi.org.za

Eredienstye

09:00 - Diens Gemeentesentrum
09:00 - Diens Oostvalei
Kinderbediening:
09:00 - Kleuters & Dissipelland
15:30 - Erediens in Sepedi & Zulu
Graffiti (Jeugbediening):
17:30 - Gallery
18:45 - Crew-groepe & 4C

Lux Mundi is op verskeie plekke betrokke

Waar jy betrokke kan raak
Lux Mundi is op verskeie vlakke betrokke, plaaslik asook internasionaal.
Jy kan hier onder kyk waar ons ooral betrokke is en ook daar by inskakel.

Onlangse Nuusbriewe

Snapscan

Algemeen
Dankoffer
Pharos Skenkings
Pharos #geereg