Daar is baie maniere om te probeer voorstel hoe 'n gemeente werk. Een van die nuttigste maniere is in terme van die prosesse wat in die gemeente aan die gang is... Die volgende prentjie van die pawiljoen en die spelers is 'n maklike manier om dit te verduidelik:

DIE OMGEWING
Mense wat niks of baie min met die kerk te doen het en met hulle lewe aangaan. Ons woon en werk saam met hulle.
TOESKOUERS
Mense wat bietjie belangstel, nou en dan in die kerk kom en dalk 'n bydrae gee. Is soms volkskerk lidmate wat net in naam lede van die kerk is.
ONDERSTEUNERS
Woon eredienste en funksies by, gee bydraes, maar dra nie by tot die bereiking van die visie nie. Praat van die gemeente as "hulle".
LEIERSKAP
Gee strategiese leiding oor hoe die visie bereik kan word.
DEELNEMERS
Toegewyde lidmate wat die visie najaag. Is op verskillende maniere deel van die bedieninge van die kerk. Praat van die gemeente as "ons".
ONDERSTEUNINGSDIENSTE
Help die "deelnemers" met die dinge wat hulle nodig het in hulle bedieninge.
Met hierdie prentjie kan mens dan ook die prosesse in die gemeente verstaan: mense beweeg van die gemeenskap en word toeskouers of kom-kykers. Die doel is dan om die passiewe toeskouers te beweeg om aktiewe ondersteuners en deelnemers te word. Een van die dinge wat die deelnemers doen, is om weer nuwe mense uit die gemeenskap te gaan haal om deel te word van die gemeente. So hou die proses homself aan die gang.

Die leierskap beplan strategies hoe die spel gespeel word, en die ondersteuningsdienste lewer die nodige infrastruktuur en ondersteuning vir toeskouers, ondersteuners en spelers.

Wat die gemeente struktuur betref, kan dit soos volg voorgestel word:

 

In die middelpunt staan die kruis. Dit kan nie anders nie, want ons staan in die eerste plek onder die Here se leiding, nie dié van mense nie. Alles word hieraan getoets: "Wat verwag God van ons?"

Die buitenste kring is die visie: dit sê wat God van die gemeente verwag en waarheen ons op pad is.
Die gemeenteraad se werk is om die visie te beskerm en toe te sien dat die gemeente op koers bly.
Die bedieningspan is die predikante en ander voltydse geestelike werkers. Hulle help om die bedieninge te bestuur en rus die gemeentelede toe vir hulle dienswerk. Hulle het ook 'n belangrike teologiese taak om die gemeente te leer en begelei.
Die ondersteuningsdienste se taak is om die infrastruktuur daar te stel dat die bedieninge, die bedieningspan en die gemeenteraad hulle werk kan doen. Hier gaan dit oor dinge soos die begroting en die finansies, personeelsake, die geboue en ander fasiliteite.
Die bedieninge is waar die dinge gebeur. Hier word die droom omgesit in dade. Die groeigroepe speel ook 'n belangrike rol om die visie te realiseer. Een van die belangrike kenmerke van gemeentes wat hulle roeping vervul is dat die bedieninge vrygemaak is om hulle roeping te vervul, 'n duidelike prentjie het van waarheen die gemeente op pad is en die nodige ondersteuning ontvang om hulle werk te kan doen.
Drie of vier maal per jaar kom al die bedieninge saam in bedieningsforums. By hierdie geleenthede word inligting gegee, beplan, die begrotings bespreek en netwerke gevorm. In 'n groot gemeente is dit noodsaaklik dat ons met mekaar praat en mekaar se bedieninge leer ken. So kan ons mekaar help en aanvul. (Amper soos in 'n huwelik!)

Kontak Ons

Tel: (012) 998 8801
Epos: info@luxmundi.org.za

Eredienstye

09:00 - Diens Gemeentesentrum
09:00 - Diens Oostvalei
Kinderbediening:
09:00 - Kleuters & Dissipelland
15:30 - Erediens in Sepedi & Zulu
Graffiti (Jeugbediening):
17:30 - Gallery
18:45 - Crew-groepe & 4C

Lux Mundi is op verskeie plekke betrokke

Waar jy betrokke kan raak
Lux Mundi is op verskeie vlakke betrokke, plaaslik asook internasionaal.
Jy kan hier onder kyk waar ons ooral betrokke is en ook daar by inskakel.

Snapscan

Algemeen
Dankoffer
Pharos Skenkings
Pharos #geereg